Disclaimer

Wij besteden veel aandacht aan de inhoud en samenstelling van onze website. Niettemin kan werk&geluk er niet voor instaan dat de informatie op onze website altijd juist en volledig is.

Evenmin kan werk&geluk instaan voor de continue beschikbaarheid en ongestoorde werking van onze website. Werk&geluk sluit iedere aansprakelijkheid ter zake uit, behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld van werk&geluk. Werk&geluk is gerechtigd de beschikbaarheid van de website op te schorten, bijvoorbeeld in verband met aanpassing of onderhoud. Daarnaast behoudt werk&geluk zich het recht voor om op deze website aangeboden informatie en diensten zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of niet langer aan te bieden.